הסכם

 

בין קבלן ראשי לקבלן משנה

 

 

שנערך ונחתם ב- __________________________

 

 

בין ______________________________ שיקרא להלן "המזמין"

 

 

לבין _____________________________ שיקרא להלן "הקבלן"

 

 

הנידון: ביצוע עבודות __________________ באתר ___________________

 

 

 

 

הצדדים מסכימים שמקום השיפוט בכל הקשור להסכם זה יהיה ב-___________

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ________________                                  ________________

                                                                      חתימת הקבלן                                                                                                         חתימת המזמין

 

 

 

תנאים כלליים

 

 

להזמנה מקבלן משנה _______________ (שם הקבלן וכתובתו).

 

 

1. ביצוע, נספחים ובדיקתם

א.  על הקבלן לבצע את העבודה הקבועה  בהזמנה (להלן "העבודה") באופן טוב, יסודי ומקצועי, בהתאם להזמנה ו/או לנספחים המצורפים להזמנה ("להלן הנספחים"), בהתאם לדרישת התקן הישראלי ביחס לחומרים וביצוע העבודה, ובהעדר תקן רשמי בהתאם למקובל, בהתאם להוראות המוסדות הממשלתיים ו/או המקומיים המוסמכים, וכן בהתאם להוראות שניתנו לו על ידי ובהתאם לדרישות באי כוחו של המזמין.

ב.  על הקבלן לבדוק ולבקר את הנספחים, הכמויות והמידות לפני התחלת העבודה. במקרה של אי התאמה בין תוכניות לבין תיאורי עבודה או מפרטים, וכן במקרה של אי התאמה במידות או כמויות, יהיה הקבלן חייב להודיע למזמין על כך בטרם יתחיל ו/או ימשיך בעבודה (כפי המקרה). המזמין יחליט לפי איזה מן המסמכים יש לבצע את העבודה והחלטתו תחייב את הקבלן ללא ערעור.

ג.   על הקבלן לבדוק ולבחון את מקום ביצוע העבודה, באופן שיכיר את כל תנאי העבודה בו, ידיעה ברורה ושלמה ללא יוצא מן הכלל. חתימת ההזמנה בידי הקבלן תשמש אישור לכך כי הוא ערך את כל הבדיקות וכי ידועים לו כל תנאי העבודה.

 

2. שמירה על הוראות החוק

     הקבלן מצהיר שהוא בקיא בחוקים ובתקנות הקשורים בביצוע העבודה והוא מקבל על עצמו לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע העבודה. הוא מתחייב לשחרר את המזמין מכל תביעה שתוגש נגדו בגלל הפרת כל הוראה כזו, שנעשתה על ידי הקבלן או איזה מעובדיו. לצורך ביצוע העבודה רואה הקבלן את עצמו כ"מבצע הבנייה" וכ"מנהל העבודה" והוא נוטל על עצמו את כל החובות המוטלות על מבצע הבנייה ו/או מנהל העבודה על פי כל דין. כל סכום שהמזמין יחויב בתשלומו בגלל ו/או בקשר לכל הפרה של הקבלן או של איזה מעובדיו כאמור - יהיה המזמין רשאי לזקוף כנגד הסכומים שהוא יהיה חייב מפעם לפעם בתשלומים לקבלן. במקרה וסכומים אלה יעלו על סכום הכספים המגיעים לקבלן מהמזמין, על הקבלן לשלם למזמין את ההפרש מיד עם דרישתו.

 

3. פיקוח בא-כוח

א. למזמין שמורה הזכות לפקוח על ביצוע העבודה. למטרה זו יהיה הוא רשאי למנות בא-כוח מפעם לפעם (להלן "בא-כוח"). כל הוראה שניתנה על ידי בא-כוח בכתב, כמוה כהוראה שניתנה על ידי המזמין. על הקבלן ועל העובדים עבורו בביצוע העבודה, לרבות קבלני משנה המועסקים על ידו, לציית להוראות בא-כוח בכל הנוגע לביצוע העבודה. החלטת בא-כוח ביחס לטיב החומרים והעבודה או לכל עניין אחר הקשור, במישרין או בעקיפין, בביצוע העבודה, תחייב את הקבלן, אולם מבלי שהדבר יגרע מאחריותו של הקבלן לטיב ולאופן הביצוע.

ב.  הרשות בידי בא-כוח או כל עובד אחר של המזמין לבקר בכל עת במפעלי המלאכה של הקבלן או זולתו בהם מכינים מוצרים הקשורים בעבודה.

ג.   פיקוח כנ"ל לא יצמצם במאומה מאחריותו של הקבלן, בכל הנוגע לביצוע העבודה וטיבה.

 

4. מחירים

המחירים הנקובים בהזמנה הם מחירים לפי הצעה מפורטת של קבלן המשנה מיום________ בש"ח.

הצעת המחיר מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הזה.

המחירים צמודים למדד בניה בסיס ___________ המתפרסם ב- _______.

 

5. אספקת ציוד וחומרים

מוצהר כי המחירים כוללים שכר עבודה, מחירי חומרים הסעת פועלים והובלות, ארוחות, לינה, דמי שימוש בציוד, וכל הוצאה אחרת מכל סוג שהוא הדרושה לביצוע מושלם של העבודה לרבות מסים, היטלים, ותשלומים סוציאליים, בין אלו המוטלים על פי דין ובין אלו המוטלים על פי נוהג ו/או בהתאם להסכמים שבין ארגוני מעבידים לבין ארגוני עובדים. אי לכך מתחייב הקבלן לספק למקום הבניין על חשבונו הוא את כל הפועלים, הציוד, החומרים, חומרי העזר והכלים הדרושים לביצוע העבודה. על הקבלן לספק ולהעביר את הפועלים ו/או החומרים הדרושים למקום הבניין בתאריכים שייקבעו ולאחסן את החומרים בהתאם להוראות שניתנו על ידי בא-כוח. הקבלן לא יהיה רשאי להוציא כל חומר אשר הובא לבניין בלי רשות מיוחדת מטעם המזמין.

 

6. איכות חומרים ובדיקתם

כל החומרים והמוצרים הנועדים לביצוע העבודה יהיו מאיכות וסוג מעולים ומקום בו קיים תקן, תואמים את התקן הישראלי ובהתאם להזמנה ו/או לנספחים. לפי דרישות המזמין ימציא הקבלן לאישור דוגמאות של החומרים והוצאות בדיקת החומרים והעבודה תחולנה על הקבלן. כל חומר אשר הובא למקום הבניין ואשר לדעת בא-כוח אינו מתאים להזמנה ו/או למפרטים, יורחק על ידי הקבלן על חשבונו הוא מהמקום תוך מועד שיצוין על ידי בא-כוח.

 

7. (א) חומרים שהקבלן צריך לספק

את כל החומרים לפי התוכנית, לפי התקנות, דרישות מכבי אש, חברת חשמל, ומשרד העבודה עד לביצוע מושלם של כל עבודות הקשורות ב-

___________________________________________________________________

של הבניין עד להשלמתן לפי תוכניות וכתב כמויות שיימסרו לקבלן.

 

7. (ב) עבודות שהקבלן צריך לבצע

כל העבודות הדרושות לביצוע עבודות מיזוג אויר כל לפי כל הדרישות בסעיף 7א' דלעיל, ולשביעות רצונו המלאה של המזמין ושל מפקח מטעם ____________________________ וכולל אישורים מהמוסדות המתאימים ותוכניות ביצוע כפי שנעשתה העבודה בשטח, כולל הכנסת כל השינויים הדרושים שנעשו במהלך העבודה והגשת תוכניות ייצור ועבודה.

 

8. התחלת העבודה וסיומה

א.  על הקבלן להתחיל בביצוע תוך 7 ימים מקבלת הוראה על כך בכתב מהמזמין, אלא אם כן נאמר אחרת בתנאי ההזמנה, ולסיימה תוך התקופה שנקבעה בהזמנה, קצב ההתקדמות יותאם לדרישת המזמין.

תקופת הביצוע של כל החוזה בין המזמין לבין ______________ הינה _______ חודשים, המסתיימים ב- __________, אך המזמין ישתדל לצמצם תקופה זו והקבלן יתאים את עצמו לקצב עבודה מוגבר ומקוצר זה.

ב.  הקבלן מתחייב להעסיק בעבודה את מספר האנשים הדרוש לשם סיום העבודה בכללה ושלביה השונים בתאריכים שייקבעו על ידי המזמין, ועל הקבלן להוסיף פועלים, אם לפי ראות עיני המזמין לא יהיה מספר הפועלים המועסקים על ידו באיזה זמן שהוא מספיק לשם סיום העבודה בתאריכים הדרושים.

ג.   במקרה והקבלן לא יסיים את עבודותיו במועד לפי הנ"ל, יהיה עליו לשלם בעד כל יום איחור בתור פיצוי קבוע ומוסכם את הסכום הקבוע לכך בגוף ההסכם בין המזמין לבין ____________ בנושא קנסות פיגורים וזאת בנוסף לכל תרופה אחרת אשר תעמוד במקרה כזה למזמין. התחייבויות הקבלן - ראה סעיף _____________ של החוזה בין המזמין לבין ____________ המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

שעור הקנס יהיה לפי החלק היחסי של עבודות קבלן ה-____________________ מכלל עבודתו בבניין _____________________.

 

9. מסירת עבודה לקבלנים וקבלני משנה

    הקבלן לא יהא רשאי למסור את העבודה או כל חלק ממנה לקבלן אחר ו/או לקבלן משנה מבלי לקבל לכך את הסכמתו של המזמין מראש ובכתב.

10. פועלים ועובדים אחרים

א.  הקבלן מצהיר כי הוא יבצע את העבודה באמצעות עובדים המועסקים על ידו. הקבלן בלבד יהיה אחראי כלפי עובדים אלו, ויקיים כלפיהם את כל חובות המעביד כלפי עובדיו. הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין כי עובדיו יבצעו את העבודה בהתאם להזמנה, ובמומחיות הדרושה, והוא בלבד ישמור בידיו את הפיקוח על העובדים ועל ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב להעסיק בעבודה הנ"ל רק פועלים מאורגנים ולקבלם באמצעות לשכות העבודה המוסמכות. על הקבלן לשלם לפועליו את המגיע להם במועדים הקבועים בענף בו הם מועסקים.

ב.  הקבלן מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים ומנוסים. על הקבלן לפטר מיד ולהחליף באחר כל פועל אשר בא-כוח ימצא לבלתי מתאים או בלתי מוכשר לעבודה  מסוימת.

 

11. פועל אחראי

    על הקבלן להחזיק במקום העבודה מנהל עבודה, המוסמך לקבל הוראות בשמו, וכל הוראה שתינתן לפועל כזה תיחשב כאילו נמסרה לקבלן.

 

12. תשלומים סוציאליים וביטוח לאומי

א.  הקבלן מתחייב להבטיח את הזכויות הסוציאליות של כל המועסקים על ידו ולשלם במלואם ובמועדם את כל התשלומים הסוציאליים החלים עליו ו/או על עובדיו, בין על פי דין ובין על פי נוהג, לרבות תשלומים לביטוח לאומי, אגודות מקצועיות ארציות ואחרות, קרן פיתוח לפועלי בניין, מבטחים וכו'. המזמין יהיה רשאי לשלם על חשבון הקבלן לכל מוסד, קרן או גוף אחר אשר להם יהיה הקבלן חייב בתשלומים כאמור, כל סכום שאותו מוסד, קרן או גוף ידרשו מן הקבלן מפעם לפעם מבלי שתחול עליו חובה לבדוק אם אמנם חייב הקבלן בתשלום סכום זה או לא.

כל סכום שישולם על ידי המזמין לכך - יהיה רשאי להפחית מחשבון הסכומים אשר הוא חייב בהם לקבלן מפעם לפעם.

ב.  הקבלן יעשה כל פעולה ויגיש כל הצהרה הדרושה לשם שחרור המזמין מאחריות לעובדים בגין כל נושא פיצויים וקנסות וכולל תשלומי דמי ביטוח לאומי או תשלומם סוציאליים כל שהם בגין עובדיו, וימציא למזמין אישור על עשיית הפעולה ועל הגשת ההצהרה כנ"ל.

 

13. אחריות לנזקים

    הקבלן יהיה אחראי לכל נזק. אובדן או הפסד שייגרמו על ידו, על ידי עובדיו, פועליו והעבודות המבוצעות על ידו, לאנשים, לבעלי חיים, לרכוש המזמין ולרכושם של קבלנים אחרים, או לכל רכוש אחר הנמצא בבניין או סמוך למקום העבודה או לכל צד שלישי שהוא.

כמו כן יהיה הקבלן אחראי לכל תביעה שהיא מצד עובדים ו/או פועלים בגין פגיעה בעבודה ו/או פגיעה אחרת. הקבלן מתחייב לפטור, לשפות ולשחרר את המזמין מכל תביעה אשר תוגש נגדו בקשר לכל נזק כנ"ל ולפצות את המזמין על כל ההוצאות וההפסדים שייגרמו לו בקשר לכל תביעה, כנ"ל אם ייגרמו.

 

14.1 ביטוח

    על הקבלן לבטח את עצמו, את עובדיו ופועליו וקבלני המשנה שלו, וכן את רכושו באתר הבנייה, כולל חומרים וציוד מכל סוג שהוא, באופן מלא נגד כל סיכון ו/או פגיעה בעבודה וכן לבטח את עצמו בחברת ביטוח מוכרת באופן מלא נגד כל תביעה ולשלם דמי הביטוח במועדם משך כל זמן ביצוע העבודה.

    על הקבלן להמציא למזמין את פוליסות הביטוח המתאימות ואישור המבטחים בנוסח המצורף לתנאים כללים אלה.

ימצא המזמין כי אין תנאי הביטוח עונים לדרישותיו, יהיה על הקבלן לתקנם להנחת דעתו של המזמין, בכל מקרה אחריות הקבלן לנושא הביטוחים תהיה מלאה.

14.2  הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שיגרמו תוך כדי ביצוע העבודה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו או של החברה, ובכלל זה לכל נזק או אובדן שנגרמו כתוצאה מרשלנות, וינקוט בכל האמצעים למניעתם.


14.3  הקבלן יבטח על חשבונו הוא לטובתו ולטובת החברה יחדיו מפני נזקי גוף או אובדן העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין לגופו ולרכושו של כל אדם לרבות עובדיו וכל אדם אחר הנמצא בשרותו.

14.4  הקבלן יבטח על חשבונו הוא לטובתו ולטובת החברה יחדיו מפני נזק לרכוש או אובדן העלול להיגרם במישרין או בעקיפין, ואשר הקבלן אחראי לו למשך כל תקופת ביצוע העבודה.

14.5 הביטוחים הנדרשים לפי סעיף זה הם:

         ביטוח אחריות קבלנים הכולל ביטוח נגד כל הסיכונים כלפי צד שלישי וכן ביטוח חבות מעבידים. הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת וסעיף ויתור שרבוב לטובת החברה.

14.6  הקבלן מתחייב לערך את הביטוחים על פי הוראת החברה ולהמציא לחברה העתק מפוליסת הביטוח. הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את דרישות הפוליסות ולעשות כל פעולה אם יידרש לעשותה ע"י החברה, כדי לממש את פוליסת הביטוח בעת הצורך.

 

15. שינויים בהיקף העבודה

    המזמין רשאי להגדיל ו/או להקטין את היקף העבודה לפי דרישות ______________ ללא תוספת של מחיר כלשהו וכן לשנות את סוג העבודה ו/או את אופן ביצועה. מכל מקום, גם בהעדר הסכם חייב הקבלן לבצע עבודות נוספות ו/או שינויים אלה מיד עם קבלת הוראה על כך מאת המזמין בכתב.

עבודות שינויים תחשבנה לכאלו שחורגות חריגה משמעותית מההסכם והתשלומים עבורם יהיו על בסיס מחירי החוזה ולשם חישובם ישתמשו בעלויות של חומרים ועבודות שבהסכם, הכל לפי ניתוח מחירים מאושר על ידי _____________.

במידה ואין מחיר בחוזה שעליו אפשר להתבסס אזי מחירי השינויים יילקחו ממחירון "מאגר מחירים לענף הבנייה" בהוצאת "דקל שירותי מחשב להנדסה".

 

16. התקשרות עם צד שלישי

    הקבלן לא יתקשר עם צד שלישי כלשהו לבצוע עבודה באתר הבנייה, ללא הסכמה בכתב של המזמין.

 

17. הפסקת עבודה

17.1   בכל אחד מהמקרים הר"מ יהיה המזמין רשאי לבטל הזמנה זו על ידי מתן הודעה על כך לקבלן, דהיינו:

א.  הקבלן ביצע עבודה באופן בלתי מקצועי ו/או בצורה בלתי אמינה ו/או התרשל בביצועה.

ב.  הוטל עיקול על נכסי הקבלן ועיקול זה לא הוסר תוך 14 יום מיום הטלתו.

ג.   הוגשה התראת פשיטת רגל/פירוק נגד הקבלן וזו לא בוטלה תוך 45 ימים מיום הגשתה.

ד.  הקבלן נקלע למצב בו אינו מסוגל לבצע את התחייבויותיו על פי ההזמנה.

ה.  הקבלן הצהיר הצהרה ו/או הציג מצג שעל פיו הסכים המזמין למסור ההזמנה ולאחר מכן נתברר כי הצהרה זו ו/או מצג זה לא היה נכון.

ו.   הקבלן הפר תנאי יסודי מתנאי ההזמנה מבלי לגרוע מיסודיות שאר תנאי ההזמנה. אירוע כל שהוא מן האירועים המנויים בפסקה (א) א-1א2 דלעיל יחשב כהפרה יסודית של התחייבויות הקבלן על פי הזמנה זו וזכותו של המזמין לבטל את ההזמנה כאמור לא תפגע בכל תרופה אחרת שתעמוד למזמין בכל אחד מן המקרים הנ"ל בגין הפרת התחיבות.

ז.  במקרה שתוך תקופת ביצוע העבודה יפסיק הקבלן לשלם את שכר העבודה לעובדיו או לפועליו או שיוכרז כפושט רגל על ידי הרשויות המוסמכות או שלא יוכל מאיזה סיבה שהיא, למרות דרישה, להמשיך בעבודה רשאי המזמין לראות עובדה כזאת כהפרת התחייבות מצד הקבלן. על הקבלן לשלם למזמין את כל הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו לו כתוצאה מכך. עד לקבלת התשלום בגין הנזק רשאי לתפוס המזמין כל נכס ו/או מטלטלים שהם שברשות הקבלן ולקבלן לא תהיה כל זכות להוציאם למוכרם ו/או להעבירם לאחר.


ח.  במקרה והקבלן יפסיק או יאט את עבודתו ו/או במקרה והתקדמות העבודה אינה לשביעות רצון המזמין, תימסר לקבלן הודעה על כך בכתב. לאחר מתן הודעה כנ"ל לא יהיה הקבלן רשאי להוציא ממקום הבניין כל חומרים, מוצרים, כלים ומכשירים ובמקרה שתוך 72 שעות לאחר מסירת ההודעה לקבלן לא יראה המזמין שינוי בפעולותיו לשביעות רצון המזמין, יהיה המזמין רשאי ללא הודעה נוספת להפסיק את עבודותיו ולהשתמש בכל הנ"ל לשם גמר העבודות הכלולות בהזמנה, בעצמה או על ידי כל קבלן אחר, בהתאם להחלטת המזמין, על חשבון הקבלן. בגמר כל העבודות יסכם המזמין את הוצאותיו הממשיות בקשר לגמר העבודות כנ"ל וסכום כללי זה ינוכה מכל הכספים שיגיעו לקבלן מהמזמין. במקרה והוצאות השלמת העבודה תעלינה על הכספים שיגיעו לקבלן, ישלם הקבלן למזמין את ההפרש הנ"ל מיד עם דרישתו.

17.2   בכל מקרה של הפסקת העבודה על ידי הקבלן ו/או האטה כאמור בפסקה א'-ב' דלעיל, הרי ממועד מתן ההודעה לקבלן כאמור בפסקה ב' דלעיל לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן כל סכום שהוא בגין העבודות שבוצעו עד שהעבודה תחזור שוב למסלולה הרגיל על ידי הקבלן ו/או עד אשר המזמין יסכם את הוצאותיו ונזקיו הישירים והעקיפים בגין השלמת העבודות במקום הקבלן וימצא כי לאחר ניכוי כל הוצאותיו אכן עדיין מגיעים כספים לקבלן.

17.3   המזמין רשאי להפסיק את העבודה של הקבלן באתר ללא כל תשלום של פיצוי על כך פרט לתשלום עבור עבודות שביצע באתר בפועל.

 

18. בדיקות

כל העבודות שיבוצעו על ידי הקבלן ייבדקו על ידי מעבדה מוסמכת. עבודה שתמצא לקויה תתוקן מיד ותיבדק מחדש ורק לאחר קבלת תוצאה המאשרת את תקינות העבודה תחשב העבודה כמתאימה לדרישות.

כל הבדיקות יבוצעו בהתאם לדרישות התקן ומשרד העבודה ויהיו על חשבון הקבלן.

 

19. מסמכים מצורפים

1.  כתב כמויות

2.  מפרט טכני לעבודות ________________

3.  מפרט טכני כללי לעבודות ________________ (הספר הכחול - אינו מצורף אך מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה).

4.  תוכניות _____________ ופרטים.

5.  כל מסמך שיימסר על ידי נציגי ______________________________ בזמן הביצוע יחייב את הקבלן.

 

20. פירוט עבודות כלליות - חלק בלתי נפרד מההסכם/ההזמנה בהתאם למחיר שסוכם

20.1   הכל לפי תוכניות.

20.2   מחירים לפי כתב כמויות מצורף, כפוף לאמור בסעיף 4 דלעיל.

20.3   הכמויות למדידה. הקבלן אחראי להגשת חישובי כמויות, דפי מדידה למפקח וקבלת אישורו לכמויות אלה.

20.4   חשבונות שלא יצורפו אליהם דפי מדידה חתומים על ידי הפיקוח לא יאושרו לתשלום.

 

21. אחריות

הקבלן ימסור למזמין בגמר העבודה ערבות בנקאית לטיב העבודה בסך של %10 מסה"כ היקף החוזה. אחריות הקבלן כלפי המזמין לפי החוזה שבין המזמין לבין ___________________.

האחריות ל- ______ חודשים מיום המסירה ל- ______________.

בגמר שנת האחריות יבצע הקבלן תיקוני שנת אחריות כנדרש, אך בכל מקרה עליו לבצע תיקונים לפי תלונת __________ תוך 24 שעות מקבלת הודעה על כך.


היה והקבלן לא יבצע את התיקונים תוך שבוע ימים עפ"י הודעת המזמין, רשאי המזמין לבצע תיקון עב' הקבלן על ידי עובדים ו/או אחרים.

המזמין יחייב את הקבלן בכל הוצאות התיקון הישירות והעקיפות כולל תיקונים שיש לבצע בעבודות אחרות והנובעים מעבודתו של הקבלן.

המזמין רשאי להוריד עלות התיקונים מחשבון הקבלן ו/או מכל תשלום שיגיע לקבלן מאת החברה, היה ולא יגיע תשלום לקבלן אשר יכסה את הוצאות התיקונים רשאי המזמין לפעול בכל דרך אפשרית כולל ערבויות/שטרות/וכו' כדי לקבל את תמורת התיקונים וההוצאות.

כל הציוד והחומרים חייבים לקבל אישור מוקדם של המתכנן ו/או הפיקוח.

אין להביא לאתר ו/או להזמין ציוד ו/או חומרים שלא אושרו כנ"ל.

 

22. תנאי תשלום:

לפי החוזה בין המזמין לבין ________________ החוזה מצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 

 

 

 

                קראתי והבנתי את האמור בהסכם/אני מקבל את התנאים

 

 

 

 

 

חתימה: ____________________

 

 

 

 

 

 

                          ________________                                  ________________

                                                                      חתימת הקבלן                                                                                                         חתימת המזמין